Gwasanaethau

Blaengynllunio gydag Ymgynghorwyr Ariannol Annibynnol Rees Astley – Cyngor Cyfeillgar, Diffwdan.

Lleolir ein tîm o Ymgynghorwyr Ariannol Annibynnol hynod brofiadol yn y Drenewydd - maent yn gymwys i roi cyngor ar holl agweddau ar gynllunio ariannol, rheoli pensiynau a chyfoeth.

  PENSIYNAU

 • Beth yw Pensiwn?
  Dull cynilo arian, treth-effeithiol hirdymor yw pensiwn yn syml iawn; y nod yw creu cronfa i’w defnyddio pan fyddwch yn ymddeol....
 • Adolygu'ch Pensiwn
  Efallai i chi gyfrannu at nifer o gynlluniau pensiwn yn ystod eich bywyd gweithio, a byddech yn hoffi inni adolygu’r rhain ar eich rhan...
 • Cyngor ar Gyfuno'ch Pensiwn
  Efallai eich bod yn gweithio ers nifer o flynyddoedd ac wedi datblygu portffolio o bensiynau amrywiol trwy gyflogwyr blaenorol....
 • Gwasanaethau Rhagweld Pensiwn
  Mae’n bwysig gwybod beth fydd gwerth eich pensiwn adeg ymddeol ac os bydd yn rhoi’r incwm angenrheidiol ichi....
 • Cyngor ar Gynllun Pensiwn Cyflog Terfynol
  Math o gynllun pensiwn gyda buddion diffiniedig a gynigir gan gyflogwyr yw cynllun cyflog terfynol...
 • Cynllunio Pensiwn i Berchnogion Busnesau
  I’r mwyafrif o berchnogion busnesau, mae pensiynau’n rhan bwysig o’r cynllun ariannol a gellir eu defnyddio yn y broses tynnu elw a chynllunio ar gyfer treth...
 • Adolygu'r Lwfans Gydol Oes neu Flynyddol
  Cyfanswm cyfraniadau blynyddol at bensiwn, a chyfanswm gydol oes o fuddion pensiwn â manteision treth...

 • CYNLLUNIO I YMDDEOL

 • Cyngor ar Opsiynau Ymddeol
  Wrth nesáu at ymddeol, bydd y penderfyniadau ymhlith rhai o’r rhai pwysicaf yn ystod eich bywyd...
 • Gwasanaeth Cymharu Blwydd-dal
  Beth yw blwydd-dal?...
 • Pensiynau Cyflog Terfynol
  Os ydych yn ystyried cymryd buddion ymddeol o gynllun eich cyflogwr presennol neu gynllun[iau] cyflogwyr blaenorol, gallwn eich helpu i wneud y gorau o’ch pensiynau...
 • Adolygu Cynlluniau'r Sector Cyhoeddus
  Cynlluniau pensiwn galwedigaethol i weithwyr llywodraeth ganolog neu leol, diwydiant cenedlaethol neu gorff statudol arall yw cynlluniau pensiwn y sector cyhoeddus..

 • RHEOLI BUDDSODDIADAU

 • Adolygu'ch Buddsoddiadau
  Mae buddsoddiadau’n rhan hollbwysig o ddiogelu eich dyfodol ariannol chi a’ch teulu...
 • Rheoli Cyfoeth
  Creu strategaeth buddsoddi a chynllun ariannol yw rheoli cyfoeth, er mwyn bodloni nifer o nodau ariannol cyfanred. Mae cynllunio ariannol yn rhan hanfodol o reoli’ch cynllun cyfoeth...

 • AMDDIFFYN

 • Gwarchod Agweddau Ariannol Busnesau
  Mae cynllunio at y dyfodol yn hollbwysig i unrhyw fusnes llwyddiannus a gyda'r polisïau cywir yn eu lle, gall helpu cwmni i oroesi a pharhau i fasnachu dan amgylchiadau heriol...
 • Gwarchod Agweddau Ariannol Personol
  Mae pobl yn yswirio eu cartrefi, ceir, gwyliau a hyd yn oed anifeiliaid anwes weithiau, ond yn aml iawn byddwn yn hepgor yswirio rhai o'r pethau pwysicaf oll, sef ni ein hunain a'n teuluoedd...

 • CYNLLUNIO'CH YSTÂD BERSONOL

 • Gwasanaeth Adolygu Treth Etifeddiant
  Mae’n bwysig cofio, pan fyddwch yn marw, gall treth etifeddiant fod yn berthnasol i’ch ystâd bersonol os bydd yn uwch na’r trothwy treth etifeddiant. Trwy gynllunio’n ofalus, gellir lleihau’r swm sy’n daladwy...
 • Cynllunio Cyfoeth Teuluol
  Mae mwy na chreu cyfoeth ynghlwm wrth y gallu i gynllunio'n llwyddiannus ar gyfer cyfoeth; mae'n golygu hefyd sicrhau fod mesurau yn eu lle i'w diogelu, a'i drosglwyddo i'r genhedlaeth nesaf yn y ffordd fwyaf dreth-effeithiol â phosib...
 • Cynllunio Ymddiriedolaethau
  Mae cynllunio ymddiriedolaethau'n waith pwysig, ond yn aml caiff ei hepgor fel rhan o'ch trefniadau ariannol. Mae rhoi eich cynilion, buddsoddiadau, polisïau bywyd neu asedau mewn ymddiriedolaeth, yn rhan bwysig o gynllunio eich ystâd bersonol...